జాతీయం

⚡పార్లమెంట్ ప్రత్యక్ష ప్రసారాల కోసం 'సంసద్ టీవీ' ని ప్రారంభించనున్న ప్రభుత్వం

By Team Latestly

ఈరోజు సెప్టెంబర్ 15 ప్రజాస్వామ్యం అంతర్జాతీయ దినోత్సవం (ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ డెమొక్రసీ) గా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది. ఇదే రోజున ప్రజాస్వామ్య నిలయమైన పార్లమెంటు కార్యకలాపాలను ప్రజలకు చూపించే సంసద్ టీవీ ప్రారంభోత్సవం జరగడం అనేది విశేషం...

...

Read Full Story