జాతీయం

⚡Saturday Pooja: 11 శనివారాలు ఈ స్తోత్రం చదివితే లక్ష్మీ దేవి నట్టింట్లో తాండవిస్తుంది,

By Krishna

మన జీవితంలో ఎక్కువగా శని నుండి విపరీతమైన బాధలను ఎదుర్కొంటాం.ఆయన ప్రభావం మన మీద పడకుండా ఉండాలన్నా మరియు ఆయన ప్రభావం తగ్గాలన్నా నిత్యం వెంకటేశ్వర స్వామిని పూజించాలి.

...

Read Full Story