ఈవెంట్స్

⚡ లక్ష్మీదేవి, శ్రీ గణేష్ విగ్రహాన్ని ఈ దిక్కులో ఉంచి పూజ చేయాలి.

By Krishna

గణేశుడిని జ్ఞానానికి దేవతగా, లక్ష్మిని సంపదకు దేవతగా భావిస్తారు. లక్ష్మీపూజతో పాటుగా గణేశ పూజను నిర్వహిస్తూ ఐశ్వర్యాన్ని, జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు. ఎందుకంటే జ్ఞానం లేని సంపద ఎక్కువ కాలం ఉండదు. దాన్ని సక్రమంగా వినియోగించుకునే జ్ఞానం ఉంటేనే సంపద బాగుంటుంది.

...

Read Full Story