ఈవెంట్స్

⚡కష్టాల్లో ఉన్నవారు హనుమంతుడిని ఈ రోజు ఇలా పూజిస్తే,

By Krishna

మంగళవారం ఆంజనేయుడి ఆరాధనకు అంకితం చేయబడింది. ఈ రోజున హనుమంతుడిని హృదయపూర్వకంగా ఆరాధించడం వల్ల మనిషికి ఉన్న అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయి. జ్యేష్ఠ మాసంలో మారుతిని ఎక్కువ మంది పూజిస్తారు. జ్యేష్ఠ మాసంలో వచ్చే మంగళవారాన్ని 'బడ మంగళ్' అంటారు.

...

Read Full Story