ఈవెంట్స్

⚡ శ్రావణ మాసం ఈ మంత్రాలను జపిస్తే శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి కృప

By Krishna

శ్రావణ మాసం లక్ష్మీదేవికి అంకితం చేయబడింది. లక్ష్మి సంపద, ఆనందం, సంపద ఐశ్వర్యానికి దేవతగా పరిగణించబడుతుంది. లక్ష్మీదేవిని పూజించడానికి శ్రావణమాసం ప్రత్యేకమైనది. ఈ మాసంలో వైభవ లక్ష్మీ మంత్రం పఠించడం లేదా లక్ష్మీ దేవిని పూజించడం ద్వారా, ప్రతి కోరిక నెరవేరుతుంది.

...

Read Full Story