ఈవెంట్స్

⚡కామధేనువు విగ్రహం, చిత్ర పటం ఇంట్లో ఏ దిక్కులో పెట్టుకోవాలి..

By kanha

భారతీయ సంస్కృతిలో ఆవును జంతువుగానే కాకుండా తల్లిగా కూడా పరిగణిస్తారు. కామధేనువు విగ్రహాన్ని ఇంట్లో ఉంచుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కామధేనువు విగ్రహాన్ని ఇంట్లో ఉంచడం వల్ల కలిగే లాభాలు చూద్దాం..

...

Read Full Story