ఈవెంట్స్

⚡కామద ఏకాదశి రోజున చేయకూడని పనులు

By Vikas M

హిందూ సంవత్సరంలో మొదటి ఏకాదశి కావడంతో, కామద ఏకాదశి అత్యంత పవిత్రమైన ఏకాదశిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ సంవత్సరం, కామద ఏకాదశి వ్రతం 19 ఏప్రిల్ 2024న పాటించబడుతుంది. ఇది చైత్ర మాసంలో చంద్రుని వృద్ధి దశలో వస్తుంది. హిందూ మాసం చైత్రలో శుక్ల పక్షం పదకొండవ రోజున వచ్చే ఏకాదశికి కామద ఏకాదశి అని పేరు. ఇది హిందూ నూతన సంవత్సరపు మొదటి ఏకాదశి అని నమ్ముతారు.

...

Read Full Story