ఈవెంట్స్

⚡ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి నాడు రాశి ప్రకారం కృష్ణుని ఈ మంత్రాన్ని జపించండి,

By Krishna

జన్మాష్టమి నాడు రాశి ప్రకారం మంత్రాలను పఠిస్తే కృష్ణుని అనుగ్రహం కలుగుతుంది.

Read Full Story