ఈవెంట్స్

⚡కష్టాల్లో ఉన్నారా, అయితే గోపూజ చేయండి

By Krishna

ఆవు మూత్రంలో వరుణుడు, ఆవు పేడలో అగ్ని దేవుడు, పెరుగులో వాయుదేవుడు, ఆవు పాలలో చంద్రుడు, నెయ్యిలో సూర్యుడు ఉంటాడు. ఆవు ప్రతి అవయవంలో ఒక దేవత ఉంటాడని వేదాలు చెబుతున్నాయి.

...

Read Full Story