ఈవెంట్స్

⚡కనుమ పండుగ రోజు ప్రయాణం చేస్తున్నారా, అయితే ప్రమాదంలో పడ్టట్టే

By Krishna

చివరిగా కనుమ పండుగను జరుపుకుంటారు.అయితే మన పెద్దవారు కనుమ పండుగ రోజు ఎవరు కూడా ప్రయాణాలు చేయకూడదని చెబుతుంటారు. అలా ఎందుకు చేయకూడదో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

...

Read Full Story