వైరల్

⚡ఒక ఊరందరూ ఉండేంత పెద్ద భవనం. ఒక్కడు మాత్రం అలాగే ఒంటరిగా ఉన్నాడు. ఏంటా సంగతి?

By Jai K

ఒక ఊరందరూ ఉండేంత పెద్ద భవనం. ఏకంగా 127 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయి. అందర్నీ ఖాళీ చేయించారు. అయినా, ఒక్కడు మాత్రం అలాగే ఒంటరిగా ఉన్నాడు. ఏంటా సంగతి?

Read Full Story