వైరల్

⚡లైవ్ లో చెట్టు గాలి పీల్చడం చూశారా? చూడండి మరి..

By Jai K

చెట్లు గాలి పీలుస్తాయని చదువుకున్నాం.. అయితే, ఎప్పుడైనా లైవ్ లో చూశారా? కెనడాలో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది.

Read Full Story