వార్తలు

⚡నాడు భారత్ నుంచి కరాటేలో ప్రపంచ ఛాంపియన్..నేడు టీ అమ్ముతూ జీవితం

By Hazarath Reddy

భారత్ నుంచి కరాటేలో ప్రపంచ ఛాంపియన్ గా అవతరించిన ఉత్తర ప్రదేశ్ కు చెందిన హరియోమ్ శుక్లా పరిస్థితి (Poverty forces world karate champion) తలుచుకుంటే ఎవరైనా అయ్యో అనక మానరు.

...

Read Full Story