జాతీయం

⚡కన్ను అదిరితే ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయి

By Hazarath Reddy

ఆడవాళ్లకి కుడికన్ను అదిరితే కీడు సంభవిస్తుందని, మగవారికి ఎడమకన్ను అదిరితే (Eye Blinking) కష్టాలు తప్పవని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతుంటారు. అయితే, మంచి చెడులను తెలియజేయడానికే కన్ను కొట్టుకుంటుందా లేదా శరీరంలో ఏదైనా సమస్య వల్లా అనేది మీరు తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి.

...

Read Full Story