ఈవెంట్స్

⚡నేడు జ్యేష్ఠ మంగళవారం హనుమంతుడికి ఇలా పూజ చేస్తే సకల పీడలు తొలగిపోతాయి

By Krishna

జ్యేష్ఠ మాసంలో మంగళవారాలను మహా మంగళ వారం అంటారు. 2022 జ్యేష్ఠమాసంలో మొత్తం 5 మంగళవారాలు వచ్చాయి. అందులో మొదటి మంగళవారం మే 17న ప్రారంభం అవుతోంది. ఈ రోజు హనుమంతుడి ఆరాధనకు అంకితం చేయబడింది. ఈ రోజున హనుమంతుడిని హృదయపూర్వకంగా ఆరాధించడం వల్ల మనిషికి ఉన్న అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయి.

...

Read Full Story