ఈవెంట్స్

⚡శ్రీ రామ నవమి శుభాకాంక్షలు; చైత్ర శుద్ధ నవమికి ఉన్న విశిష్టత

By Vikas Manda

రా" ప్రత్యయం వెలుగును సూచిస్తుంది. తెలుగులో కూడా సూర్యుడిని 'రవి' అనే పేరుతో పిలుస్తారు. అందుకే రామనవమి రోజున ఉదయాన్నే సూర్యభగవానునికి ప్రార్థన చేయడంతో ఉత్సవం ఆరంభమౌతుంది. శ్రీరాముడు జన్మించినట్లుగా చెప్పబడుతున్న సమయం మధ్యాహ్నం కావున ఈ సమయంలో....

...

Read Full Story