తెలంగాణ

⚡పూల పండుగ బతుకమ్మ వెనుక ప్రాచుర్యంలో ఉన్న కథలు తెలుసా?

By Naresh. VNS

అమావాస్య రోజున ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ పేరుతో ప్రారంభమై దుర్గాష్టమి (Durgastami) రోజున సద్దుల బతుకమ్మతో ముగుస్తుంది బతుకమ్మ పండుగ..అంటు వ్యాధులు,ప్రకృతి విపత్తుల నుంచి కాపాడాలని వేడుకుంటూ ప్రకృతి గౌరిని ఆటపాటలతో పూజించే వేడుకే బతుకమ్మ పండుగ.

...

Read Full Story