భారతదేశంలోని ప్రధాన నగరాలలో నేటి పెట్రోల్ ధరలు - 22nd January 2020

భారదేశంలోని నగరాలలో నేటి పెట్రోల్ ధరలు

Today's Petrol Price in Indian Metro Cities
City
Petrol Price Today
Yesterday's Petrol Price
Nellore
73.71(0.39)
73.32
Guntur
73.42(-0.22)
73.64
Warangal
73.76(-0.79)
74.55
Trivandrum
78.20(-0.16)
78.36
Patna
79.16(-0.68)
79.84
Lucknow
75.98(-0.15)
76.13
Jaipur
79.24(0.27)
78.97
Hyderabad
74.20(-0.23)
74.43
Chandigarh
70.70(-0.15)
70.85
Bhubaneswar
74.17(0.32)
73.85
Bangalore
77.32(-0.17)
77.49
Noida
76.10(-0.09)
76.19
Gurgaon
74.04(-0.21)
74.25
Chennai
77.72(-0.17)
77.89
Mumbai
80.42(-0.16)
80.58
Kolkata
77.42(-0.16)
77.58
New Delhi
74.82(-0.16)
74.98
ప్రకటనలు
సిటీ పెట్రోల్ డీజిల్
Guntur 73.42 73.42
Nellore 73.71 73.71
Hyderabad 74.20 74.20
Warangal 73.76 73.76
View all
Currency Price Change
USD 0.0000 -71.18
EUR 79.1900 0.22
JPY 64.7850 0.15
GBP 93.0600 0.53
ప్రకటనలు
ప్రకటనలు
ప్రకటనలు