ముజ్జగాలు గాసే ముక్కంటుడా కంఠంలో గరళాన్ని దాచుకొని, అమృతాన్ని పంచే నీలకంఠుడా అడిగ్గానే వరాలిచ్చే భోలా శంకరుడా, నమోనమామి! మహా శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు

హిందూ మతంలో కార్తీక మాసాన్ని చాలా పవిత్రంగా, ప్రత్యేకంగా భావిస్తారు. కార్తీక మాసం ఈ నెల 13 నుంచి ప్రారంభం అయ్యింది. కార్తీక మాసం చాలా పవిత్రమైన మాసం. కార్తీక మాసం శివారాధనకు అంకితం చేయబడింది. అదే సమయంలో, కార్తీక సోమవారం కూడా చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ రోజున, శివుడిని హృదయపూర్వకంగా ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో ఆనందం, అభివృద్ధి లభిస్తుంది. పరమశివుడిని హృదయపూర్వకంగా స్మరించినట్లయితే, జీవితంలోని అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. శివుడు చాలా దయగలవాడు. ఆయన ఒక్క కుండ నీటితో కూడా సంతోషిస్తాడని చెబుతారు. కార్తీక మాసం శివుని ఆరాధనకు చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు. కార్తీక మాసంలో రోజూ చదవాల్సిన మంత్రాల గురించి తెలుసుకుందాం.

శివ గాయత్రీ మంత్రం:

“ఓం తత్పురుషాయ విద్మహేమహాదేవాయ ధీమహి

తన్నో రుద్ర ప్రచోదయాత్''

రుద్ర మంత్రం:

"ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ"

అర్థం: నేను రుద్రునికి నమస్కరిస్తాను.

మహా మృత్యుంజయ మంత్రం

''ఓం త్ర్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టి వర్ధనం

ఉర్వారుకమివ బంధనన్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతత్''